Je vindt ons aan het Open Einde 11 in Musselkanaal

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Fit&Zo 2024-2025
Artikel 1. Inschrijving
a. Lid worden bij Fit&Zo kan op de volgende manieren:

 1. Het papieren inschrijvenformulier, tevens overeenkomst, in te vullen, ondertekenen en
  bij een van de medewerkers van Fit&Zo in te leveren.
 2. Via E-mail, met alle gevraagde gegevens naar info@fitenzo.com

  Artikel 2. Abonnement, termijn- en betalingsvoorwaarden
  a. Een overeenkomst bij Fit&Zo wordt aangegaan voor een vorm en duur zoals aangegeven bij
  de inschrijving en op het inschrijfformulier, bestaande uit een overeenkomst met een
  contractduur van minimaal 1 maand of minimaal 1 jaar.
  b. Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan. Er geldt een opzegtermijn van 1
  maand.
  c. Betalingsmogelijkheden abonnement: Automatische incasso. Mist er anders wordt
  afgesproken met eigenaar Fit&Zo.
  d. Automatische incasso: bij automatische incasso wordt het bedrag maandelijks van uw
  rekening afgeschreven.
  e. Bij oplopende betalingsachterstanden of in gebreken blijven zal de incasso uit handen
  worden gegeven. Alle hierbij gemaakte kosten worden eveneens in rekening gebracht.
  f. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum (de eerste van de
  maand) zodat het lid een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van
  Fit&Zo is het Lid over extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te
  berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
  g. Bij het niet tijdige ontvangst door Fit&Zo van verschuldigde bedragen om welke reden dan
  ook (bijv. stronering, onvoldoende saldo, etc.) wordt de incasso nogmaals aangeboden.
  Indien het lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting
  voldoet, is het lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht.
  h. Fit&Zo behoud zich het recht om jaarlijks een tariefverhoging in te voeren middels de indexering van het CBS. Dit zal vooraf gecommuniceerd worden met de leden middels de website en/of virtuagym app.
  i. Wanneer het gaat om een tarief verhoging die hoger is dan de aangegeven indexering, zal Fit&Zo dit persoonlijke communiceren met de desbetreffende lid.


  Artikel 3. Trainingen, groepslessen en openingstijden
  a. Fit&Zo behoudt zich het recht voor om openingstijden en groepslessen te wijzigen.
  b. Als het lid geen gebruik maakt van het recht tot onbeperkt trainen of deelnemen aan
  activiteiten die aangeboden worden door Fit&Zo vindt geen restitutie van de contributie of overige strippen van een strippenkaart plaats.
  c. Op officiële en erkende feestdagen behoudt Fit&Zo zich het recht om gesloten te blijven.
  Voor 2023-2024 gaat het om de volgende feestdagen: 1ste en 2de Paasdag, Hemelvaartsdag,
  1
  ste en 2de Pinksterdag, 1ste en 2de Kerstdag.
  d. Fit&Zo is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

  Artikel 4. Blokkeren en beëindigen
  a. In geval van blessure of langdurende ziekte of medische redenen kan het abonnement ter
  allertijden in overleg tijdelijk worden stopgezet (jaar abonnement).
  b. Bij het beëindigen van het contract dient één maand opzegtermijn in acht te worden
  genomen. Het beëindigen van het abonnement gaat via Email: info@fitenzo.com
  c. Fit&Zo behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, ernstige of herhaaldelijke schending van
  de huisregels of andere gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door
  Fit&Zo, het Lid de toegang tot de sportruimtes te ontzeggen en het lidmaatschap te
  beëindigen.

  Artikel 5. Risico en aansprakelijkheid
  a. Het oefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten die deel
  uitmaken van Fit&Zo, is geheel voor eigen risico van het lid.
  b. Fit&Zo aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor immateriële schade als gevolg van enig
  ongeval of letsel van het lid.
  c. Het lid, zal zowel Fit&Zo als medewerkers, vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
  d. Fit&Zo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van
  eigendommen van het lid.

  Artikel 6. Persoonsgegevens
  a. Fit&Zo verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie
  en klanten administratie.
  b. Het lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft inzage-, correctie- en verzetsrecht met
  betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.

  Artikel 7. Tot slot
  a. Door zijn inschrijving verklaart het lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van
  Fit&Zo te accepteren en hiernaar te handelen.
  b. Deze Algemene Voorwaarden en huisregels zijn op te vragen bij de balie van Fit&Zo
  c. Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de overeenkomst (inschrijving) beheersen de
  rechtsverhouding tussen Fit&Zo en het lid.